Algemene voorwaarden

www.bakkerijvaneijk.nl

Welkom op bakkerijvaneijk.nl. Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van onze diensten en producten. We verzoeken je deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat je een product bestelt via onze site. Door het gebruik van onze Website aanvaard je deze algemene voorwaarden. Heb je vragen over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op voordat je een bestelling plaatst

1. Wie is bakkerijvaneijk.nl?

Wij zijn Bakkerij van Eijk BV  en zijn gevestigd in Someren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17006607. Onze overige gegevens zijn:
Boerenkamplaan 54
5712AG Someren
Telefoon: 0493-491439
E-mailadres: info@bakkerijvaneijk.nl

2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden en de Privacy Statement.

2.2 “Account”: je persoonlijke omgeving die door middel van een emailadres en wachtwoord toegang geeft tot onze website en waarop je jouw bestellingen kunt plaatsen, beheren en annuleren;

2.3 “Bestelprocedure” de procedure die jij interactief doorloopt op de website om een product te bestellen en te betalen;

2.4 “Bestelling” de door jou bestelde en betaalde producten op eenmalige basis of op vaste wekelijkse basis;

2.5 “www.bakkerijvaneijk.nl”, “we”, “wij”, “ons”: de partij die de dienst exploiteert waarbij jij je bestelling plaatst;

2.6 “Dienst”: de website waarop de producten door bakkerij van Eijk worden aangeboden die jij kunt bestellen en betalen door middel van het doorlopen en voltooien van een online bestelprocedure;

2.7 “Je”, “jouw” en “u”: verwijzingen naar jou, de persoon die de dienst gebruikt en een bestelling via de dienst bij bakkerij van Eijk plaatst;

2.8 “Overeenkomst”: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door bakkerij van Eijk georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

2.9 “Product(-en)”: brood en aanverwante producten die Bakkerij van Eijk via de dienst aanbiedt en die jij via de dienst kan bestellen;

2.10 “Website”: de website van bakkerij van Eijk.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van bakkerij van Eijk, al jouw tegenwoordige en toekomstige bestellingen, Overeenkomsten die tussen jou en bakkerij van Eijk op afstand tot stand komen, eventuele nieuwsbrieven en de Website van bakkerij van Eijk alsmede contacten en/of (rechts-)handelingen tussen jou en bakkerij van Eijk, ook indien deze rechtshandelingen niet tot een Overeenkomst leiden.

3.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op onze Website. bakkerij van Eijk behoudt zich het recht voor om de onderhavige Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een nieuwe versie in de dienst te plaatsen. Een dergelijke wijziging wordt altijd vermeld op onze website waar eveneens de gewijzigde algemene voorwaarden te vinden zijn. Indien je niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden dan heb je het recht om de Overeenkomst op te zeggen. Zonder wijziging in algemene voorwaarden kun je ook altijd kosteloos de overeenkomst opzeggen door je account te verwijderen.

3.3 Je bent verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling via de dienst en het aanvinken van de tekst: “Ik aanvaard de algemene voorwaarden en heb deze gelezen” is jouw acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

4. Gebruikmaking van de diensten van Bakkerij van Eijk

4.1 Om gebruik te kunnen maken van onze dienst is het nodig om een account aan te maken. De dienst is toegankelijk via het account door middel van opgave van een e-mailadres en wachtwoord.

4.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals naam, adres, woonplaats, mobiel telefoonnummer of bankrekeningnummer. Mutaties van deze gegevens kun je zelf aanpassen in je Account. bakkerij van Eijk is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor door jou of onjuist aangeleverde gegevens.

4.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik en beheer van je Account, je wachtwoord en gebruikersnaam en eventuele toegangscodes. Je zal het (de) wachtwoord(en) volstrekt geheimhouden en erop toezien dat deze niet door onbevoegde derden of voor andere doeleinden worden gebruikt. Zodra je weet of vermoedt dat een gebruikersnaam of wachtwoord door iemand anders die daartoe niet bevoegd is wordt gebruikt , zal je dit direct aan ons melden en zal je zelf je wachtwoord of gebruikersnaam aanpassen.

4.4 Bij het aanmaken van het Account betreffende een wekelijkse vaste bestelling, machtig je bakkerij van Eijk alle door jou voor de bestelde producten verschuldigde bedragen te innen door middel van een doorlopende automatische incasso via een SEPA machtiging.

4.5 De Producten die jij via onze dienst bestelt zijn alleen voor eigen gebruik. Je verklaart de geleverde Producten niet door te verkopen.

4.6 Indien bakkerij van Eijk van oordeel is dat jij het account of onze Dienst op een onjuiste wijze gebruikt, heeft bakkerij van Eijk het recht om de Overeenkomst per direct op te zeggen en eventuele openstaande Bestellingen te annuleren.

5. Bestellen/ totstandkoming Overeenkomst

5.1 De via de Dienst aangeboden Producten en bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door jou kan worden aanvaard door het plaatsen van een Bestelling door middel van het doorlopen en voltooien van de gehele bestelprocedure van de Dienst.

5.2 Alle aanbiedingen van bakkerij van Eijk zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door bakkerij van Eijk worden herroepen. bakkerij van Eijk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

5.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. Als bakkerij van Eijk gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, bindt bakkerij van Eijk niet.

5.4 Elke bestelling die je bij ons plaatst is op basis van beschikbaarheid en onze bezorgcapaciteit. Wanneer je een bestelling online via de Dienst hebt geplaatst, zal er automatisch een bevestigingsmail naar je worden gestuurd. Wij verzoeken je meteen contact met ons op te nemen als je gegevens niet kloppen. De bevestigingsmail zal de bezorggegevens, geschatte bezorgtijd en de prijs van de bestelling bevatten. Als de bezorgcapaciteit en/of de bestelde Producten niet beschikbaar zijn is dit direct zichtbaar bij het plaatsen van de Bestelling.

5.5 Elke eenmalige bestelling is een losse Overeenkomst. Voor doorlopende Bestellingen geldt dat deze als één Bestelling worden aangemerkt. Voor zowel eenmalige als doorlopende Bestellingen geldt dat jij ten alle tijden het recht hebt om de Overeenkomst te ontbinden uiterlijk 16.59 uur voor eerstvolgende levering, door het annuleren van je bestelling via website.

5.6 De door jou geplaatste Bestelling wordt definitief door ons aanvaard om 16.00 uur op de dag voor levering van de Bestelling en op dat tijdstip komt de Overeenkomst tot stand. De door jou geplaatste Bestelling kan tot 16.59 uur voor de dag van levering via je Account worden geannuleerd.

5.7 Voor eenmalige Bestellingen geldt dat de Overeenkomst geen wettelijk herroepingsrecht kent omdat sprake is van de levering van Producten die een beperkte houdbaarheid hebben.

6. Prijzen en betaling

6.1 De in de Dienst vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief bezorgkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

6.2 bakkerij van Eijk heeft het recht om haar prijzen te allen tijde aan te passen. Deze prijsaanpassing heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten/ Bestellingen welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

6.3 Een bijdrage in de bezorgkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan jou vermeld.

6.4 Bij het aanmaken van het Account voor een vaste wekelijkse bestelling heb je bakkerij van Eijk gemachtigd om de bestelde Producten en daarvoor verschuldigde facturen te innen door middel van een vooraf verstrekte doorlopende automatische incasso van de door jou opgegeven bankrekening (SEPA).

6.5 Op de persoonlijke pagina van je Account is een weergave te vinden van jouw bestellingen.

6.6 Je dient ervoor zorg te dragen dat de door jou in het kader van de automatische incasso opgegeven bankrekening voldoende saldo bevat zodat bakkerij van Eijk de bedragen van door jou bestelde producten kan innen en deze dienen geen incassoblokkades te hebben.

6.7 Bij niet tijdige ontvangst door bakkerij van Eijk  van verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. In het geval de verschuldigde bedragen niet van de opgegeven bankrekening kunnen worden afgeschreven, is bakkerij van Eijk  gemachtigd om hiervoor extra administratiekosten bij jou in rekening te brengen. Daarnaast is bakkerij van Eijk gerechtigd een derde in te schakelen voor de incasso waarbij de incassokosten, alsmede de wettelijke rente op de openstaande bedragen, voor jouw rekening komen. Tevens heeft bakkerij van Eijk het recht om in dat geval je Account te blokkeren en/of de Bestelling op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden en/of de Overeenkomst op te zeggen.

6.8 Jij hebt de verplichting om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens aan bakkerij van Eijk te melden.

6.9 Betalingen van eenmalige bestellingen dienen te worden voldaan via iDeal.

7. Bezorging en levering

7.1 Onze bezorgdagen zijn: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. De bezorgtijden zijn van 10:00 tot 15:00 uur. Het is mogelijk om een specifiek tijdstip van bezorging aan te geven (tussen 09:30 – 17:30 uur) hiervoor worden echter wel extra bezorgkosten in rekening gebracht.

7.2 Wij streven ernaar de bestelde Producten tussen 10:00 en 15:00 uur te bezorgen op het door jou opgegeven adres. Levering vindt plaats door de door jou bestelde Producten aan de deur van het door jou opgegeven adres te hangen. De bezorgtijd die wordt weergegeven is een indicatie en kan dus in werkelijkheid afwijken.

7.3 Op het moment dat de bestelde Producten door de bezorger aan de deur van het opgegeven adres worden gehangen gaan alle risico’s van de Producten over op jou en geldt dit als levering. Dit betekent dat bakkerij van Eijk niet aansprakelijk en verantwoordelijk is voor wat er met de Producten gebeurt na het moment van levering.

7.4 Wanneer gekozen wordt voor het afhalen bij pick-up point Karwei Someren, ligt de bestelling klaar vanaf 12:00 uur op de betreffende dag. Het adres van Karwei Someren is Witvrouwenbergweg 11, 5711 CN Someren. Karwei Someren is op doordeweekse dagen geopend tot 21:00 uur en op zaterdag tot 18:00 uur. Bestelling die niet op de afgesproken dag worden opgehaald, kunnen de dag erna worden opgehaald. Wanneer de bestelling dan nog niet is afgehaald wordt  deze weggegooid.

8. Klachten

8.1 Kwaliteit staat bij bakkerij van Eijk hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. bakkerij van Eijk beschikt over een klantenservice, bereikbaar op 0493-491439 of via info@bakkerijvaneijk.nl.

8.2 bakkerij van Eijk heeft de verplichting om Producten te leveren die aan de Overeenkomst beantwoorden.

8.3 Als het Product/de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoordt/-en, dien jij bakkerij van Eijk daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na aflevering van het Product aan jou, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.4 Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden heeft bakkerij van Eijk de keuze de desbetreffende Producten opnieuw te leveren dan wel de factuurwaarde daarvan aan jou te restitueren.

9. Persoonsgegevens

9.1 bakkerij van Eijk gebruikt jouw persoonsgegevens om de Dienst en de Producten te kunnen leveren, en waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen maar ook om onze bedrijfsprocessen efficiënter te maken, voor marketingdoeleinden en om aan jou betere service te kunnen bieden. Voor meer informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens verwijzen wij jou naar ons Privacy statement.

9.2 Je hebt te allen tijde inzage in jouw persoonsgegevens en kunt deze gegevens bij onjuistheden zelf wijzigen door in te loggen op je bakkerij van Eijk account. Je kunt ons ook altijd bereiken via info@bakkerijvaneijk.nl.

10. Intellectueel eigendomsrecht

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot bakkerij van Eijk en de Website berusten bij bakkerij van Eijk.

10.2 Jij mag de website alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het overnemen, reproduceren van de website en andere werken is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bakkerij van Eijk .

11. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende Bestellingen, Overeenkomsten en geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen betrekking hebbende op een Overeenkomst of de uitvoering van een Overeenkomst tussen jou en bakkerij van Eijk , die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen jij woonachtig bent.

12. Diversen

12.1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen bakkerij van Eijk en jou worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en Overeenkomsten. De administratie van bakkerij van Eijk geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Jij erkent dat de elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

12.2. bakkerij van Eijk is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst met jou door een enkele kennisgeving aan jou aan een derde over te dragen.

12.3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met bakkerij van Eijk in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door bakkerij van Eijk vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.